8th Kyu – Blue Belt

Stances

Strikes

Blocks

Kicks

Kata

  • Taikyoko Sono Ichi

Ren Raku

 

In Free Fighting Stance: Jodan front or back hand(attack) Seiken Jodan Uke + Seiken Chudan Gyaku Tsuki